مهدی ناصری

متخصص IT، مدرس دانشگاه و مربی کارآفرینی

به زودی...